Jäsenhuone|Työhuone

Änkytys ja urheilu

2.9.2011 klo 13:00

Valtteri Hellgren
Kasperi Salo

Kirjoittanut Valtteri Hellgren

Liikunnan ilo syntyy osallistumisesta ja on­nis­tumisesta. Onnistumisen kaut­­ta us­ko omiin ky­kyi­hin kasvaa ja itsetunto ke­hit­tyy vahvem­mak­si. Sa­mal­­la kehittyy us­kallus tehdä haasta­vam­pia asioita. Lapsi, jolle ei tarjota mah­dollisuutta osal­listua ke­hi­tys­tasonsa mukaiseen toi­min­taan, saa epä­onnistumisen kokemuksia. Mei­dän aikuisten tulee suunnitella harjoi­tuk­set niin, et­tä kaikki kokevat joka kerta onnistuvansa.

(lähde: http://www.nuorisuomi.fi 23.1.2011).

Osallistuin Östersundom IF:n kesäleirille 1998 joukkueessa pelaamisen lisäksi. Siel­lä valmen­si­vat Veli-Markus ”Vellu” Mel­leri, Kasperi Salo ja Pet­ri Hyy­ryläinen. Omat pelai­luni ÖIF:ssä meni­vät änky­tyk­sestäni huolimatta hy­vin. Valmen­ta­ja­ni oli­vat asialli­sia kaikilta osin ja kukaan ei kiu­sannut mi­nua.

Kasperi Salo on yksi Suomen menestyneimmistä sulkapalloilijoista. Nyky­ään hän on olympia­joukkueen valmentaja sekä ÖIF:n toiminnanjohtaja se­kä moninkertaisen SM-kultamitalistin Ville Långin henkilökohtainen val­mentaja.

Kasperi Salon haastattelu

 

1. Mikä on sinettiseura?

Se on seura, jonka toiminta täyttää Nuoren Suo­men Sinettiseura stan­dar­din. Siinä mää­ri­tellään seu­ran toi­mintaa. Se sitouttaa koko jä­senistön toi­­mi­maan reilulla tavalla. Tä­hän liittyy myös nuo­ren urheilijan jouk­­kue­so­pi­mus, jonka kaikki jouk­kueen jäsenet al­le­kir­joittavat. Siinä si­tou­du­taan mm. tekemään par­­haan­sa har­joi­tuk­sissa ja peleissä, kan­nus­tamaan muita virheistä huo­li­matta ja ole­maan ylpeä koko joukkueesta.

 
2. Mitä jos lasta kiusataan kaikesta ennalta­ehkäisystä huolimatta?
Asiaan puututaan. Valmentaja puuttuu toisen lapsen tekemään kiu­saa­mi­seen. Val­men­tajan ollessa kiusaaja valmennusjohto puuttuu asiaan.

 

Liitteet